PORTFOLIO

Mijn portfolio biedt een overzicht van een aantal voorbeelden van (meerjarige) projecten, die ik heb ontwikkeld of mede heb ontwikkeld en heb uitgevoerd als consultant, programmamanager, projectleider en interimmer.

 • Program lead IT Transitions voor de migratie van financiële en CRM software. De opzet en ontwikkeling van een 360 graden klantbeeld met data uit meerdere entiteiten. Opdrachtduur: 13 maanden
 • Business owner voor migratie van softwaresysteem voor 35 factuurstromen uit diverse bronsystemen, 600 mln. omzet per jaar. Opdrachtduur: 12 maanden
 • Projectleider digitalisering curriculum primair en voortgezet onderwijs. Ontwikkeling visie- en projectplan voor doorontwikkeling digitaal curriculum op basis van open linked data en inbedding in de organisatie. De database moet ontsloten worden op diverse applicaties. Opdrachtduur: 6 maanden
 • Kwartiermaker klantbeeld. Voor een organisatie met meerdere juridische entiteiten moest een 360 graden klantbeeld gegenereerd kunnen worden op basis van een relatienummer. Opdrachtduur: 6 maanden
 • Projectleider voor de implementatie van analysetool Contentsquare voor weboptimalisatie. Het instrument wordt gebruikt naast Google Analytics en moet bijdragen aan datademocratisering. Verantwoordelijk voor het opstellen van een business case voor de aankoop van dit softwareprogramma. Opdrachtduur: 6 maanden.
 • Projectleider online toegangsplatform voor leermiddelen. Opstellen van projectplan, coördinatie van een vraaggestuurde ontwerpfase via een fieldlab. Opdrachtduur: 6 maanden.
 • Procesregisseur Aanbestedingen voor twee Europese aanbestedingen voor de bouw van een (Azure en Snowflake) dataplatform (werving ICT personeel), een gebruikersomgeving (werving leverancier) en de migratie van 5 applicaties. Opdrachtduur: 1 jaar.
 • Programmamanager voor de PO-Raad voor de afdeling Vensters. De aansturing van het team (6 fte, directe aansturing) en de ontwikkeling van diverse informatieproducten voor verantwoording en sturing van scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs, waaronder o.a. Vensters, Scholen op de kaart, Dashboard passend onderwijs, en de Benchmark. Opdrachtduur: 1 jaar en 7 maanden.
 • Projectmanagement en Product owner Dashboard Passend Onderwijs voor de VO-raad en de PO-Raad. Ik ben verantwoordelijk voor de aansturing, de realisatie en de verantwoording van het informatieproduct. Het Dashboard is een complex project met verschillende stakeholders en belangen en een sterk ICT component. Opdrachtduur: 1,5 jaar.
 • Ontwerper en ontwikkelaar van de site van de Monitor AOJ. Dit instrument biedt samenwerkingsverbanden en gemeenten sturings-en verantwoordingsinformatie voor de verbinding van onderwijs en jeugdhulp. Opdrachtduur: 2 jaar, daarna verlenging als strategisch adviseur. In totaal 5 jaar vanuit diverse rollen betrokken geweest.
 • Programmamanager Vensters VO en Product owner voor de VO-raad (vervanging zwangerschapsverlof). Aansturing van het team Vensters. Vensters is een programma voor scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De VO-raad ontwikkelt producten binnen Vensters in samenspraak met scholen en in samenwerking met ict-partner Kennisnet. De doelstelling is de site nog beter te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van scholen, besturen en ouders. Opdrachtduur: 6 maanden.
 • Ontwerp, ontwikkeling en beheer van de site van een accountantskantoor. Opdrachtduur: 6 maanden.
 • Projectleider digitalisering curriculum primair en voortgezet onderwijs. Ontwikkeling visie- en projectplan voor doorontwikkeling digitaal curriculum op basis van open linked data en inbedding in de organisatie. De database moet ontsloten worden op diverse applicaties voor diverse eindgebruikers.
 • Programmamanager educatieve content voor Koninklijke Bibliotheek. De aansturing, organisatie en het beheer van diverse projecten op het gebied van drie maatschappelijke opgaven van de Koninklijke Bibliotheek, waaronder Leven Lang Ontwikkelen. De landelijk ingekochte leermiddelen zijn in het bijzonder bedoeld voor laaggeletterden (NT1 en NT2) en niet-digitaal vaardigen. Een overzicht van dit aanbod is te vinden op Trefpunt Leermiddelen.
 • Programmamanager voor de PO-Raad voor de afdeling Vensters. De aansturing en ontwikkeling van diverse informatieproducten voor verantwoording en sturing van scholen in het primair onderwijs, waaronder o.a. Vensters, Scholen op de kaart, Dashboard passend onderwijs, Samenwerkingsverbanden op de kaart en de Benchmark.
 • Strategisch adviseur voor de Monitor AOJ. Dit instrument biedt samenwerkingsverbanden en gemeenten sturings-en verantwoordingsinformatie voor de verbinding van onderwijs en jeugdhulp. Ik heb de positionering geschreven, de site en inhoud van het instrument ontwikkeld en geadviseerd over de positie naar stakeholders en de communicatie naar gebruikers.
 • Strategisch communicatieadviseur voor de Werkagenda verbinding Onderwijs-Jeugdhulp. Een initiatief van NJi, VNG, de VO-raad, PO-Raad en de ministeries van OCW en VWS om uitvoerende professionals, beleidsmakers en bestuurders te ondersteunen met informatie, met expertise en inspirerende praktijkvoorbeelden.
 • Product Manager VO en Product owner voor de VO-raad. Aansturing van het team Vensters. Vensters is een programma voor scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De VO-raad ontwikkelt producten binnen Vensters in samenspraak met scholen en in samenwerking met ict-partner Kennisnet. De doelstelling is de site nog beter te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van scholen, besturen en ouders.
 • Projectmanagement en Product owner Dashboard Passend Onderwijs voor de VO-raad en de PO-Raad. Ik ben verantwoordelijk voor de aansturing, de realisatie en de verantwoording van het informatieproduct. Het Dashboard is een complex project met verschillende stakeholders en belangen en een sterk ICT component.
 • Het schrijven van meerdere projectplannen en beleidsstukken namens het onderwijsmanagement voor het College van Bestuur van ROC TOP.
 • Docentenscan, de ontwikkeling van een culturele competentiescan voor een project (gefinancierd door ‘Cultuureducatie met kwaliteit’, Fonds voor Cultuurparticipatie) van Cultuurmij Oost en S.P.O. Condor. Dit heeft geleid tot een structurele samenwerking. Ik ben nu de mede-eigenaar van de docentenscan. Cultuurmij Oost biedt een training voor de docentenscan aan als onderdeel van een toolbox met in totaal vier trainingen.
 • ACEspirience, een onderzoek en een opzet van een plan van aanpak voor ondernemend onderwijs voor het Amsterdam Centre of Entrepreneurship, een samenwerkingsverband tussen VU, UvA, HvA en AHK.
 • Techniekgilde, ik was penvoerder in dit project gericht op een betere aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt en de stimulering van de instroom in het techniekonderwijs.
 • Werktop Gooi – en Vechtstreek, de organisatie van dit evenement voor werkgevers in samenwerking met o.a. VNO-NCW en het ROC van Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek.
 • Onderzoek arbeidsmarkt 2025.
 • Ontwikkeling van een concept voor het onderwijs om aan de slag te gaan met talentontwikkeling en ondernemendheid van leerlingen.
 • Ontwikkelen en schrijven van de economische beleidsvisie voor de gemeente Bunschoten.
 • Schrijven van een strategisch businessplan voor de verduurzaming van de Open Studio Dagen en de ontwikkeling van de Dutch Media Week in mediastad Hilversum.
 • Begeleiding van een visietraject na de fusie van twee ondernemersverenigingen in Hilversum.
 • Ilocator, de organisatie van een evenement over leegstand en inrichting van de ruimte in de regio Gooi- en Vechtstreek.
 • Begeleiding van directie van twee werkmaatschappijen in dakbedekking en gevelbekleding met de ontwikkeling van een nieuw business model.
 • De ontwikkeling van de strategie en de uitvoering van online verkoop gericht op de Engelstalige markt, specifiek VS, voor een softwarebedrijf.
 • De versterking van de regionale profilering van een accountantskantoor.
 • Ik Start Smart, ik was de initiator en de projectleider van dit provinciale project in Gelderland en Overijssel gericht op de ontwikkeling van ondernemerschap en de vergroting van de overlevingskans van starters. Budget 4.4 mln. Ik heb gezorgd voor de borging van dit project in de Stichting Ik Start Smart, die nu nog steeds actief is.
 • Start Smart, een Europees project (ESF-Equal) gericht op meer en betere starters en de oprichting van het eerste Microfinancieringsfonds in Nederland. De hierin aangetoonde effecten van de combinatie van kredietversterking met coaching heeft geleid tot de oprichting en de aanpak van Qredits.
 • Start Klaar, een Europees project (ESF-Equal) gericht op de ondersteuning van starters met een zogenaamde achterstand (vrouwen, uitkeringsgerechtigden en allochtonen).
 • I Entrepreneur en Slimmer Ondernemen, twee ontwikkelde projecten gericht op sociale innovatie in het MKB, ondernemend onderwijs en intrapreneurship.
 • How do they do (it)?, een project gericht op de versterking van cultureel ondernemerschap.
 • Startersmagazine, ik was verantwoordelijk voor de inhoud van het jaarlijks uitgebrachte landelijke startersmagazine van KvK.
 • Starterscafé, de organisatie van netwerkbijeenkomsten voor starters in een plaatselijke kroeg. Dit initiatief heeft internationale en nationale opvolging gekregen.
 • Ontwikkelen en schrijven van de toeristische beleidsvisie voor de gemeente Bunschoten.
 • NORT Noord-Holland, ik was penvoerder voor dit project gericht op de versterking van de bedrijfsvoering van TRH ondernemers. Samenwerking met HISWA, RECRON en Horeca Nederland.
 • Vestinggame, de ontwikkeling van een mobiele game voor de verlenging van de verblijfsduur en de beleving in de Vestingsteden Muiden, Weesp en Naarden.
 • Ontwikkeling van het crossover innovatieplatform Itrovator in de Gooi- en Vechtstreek.
 • Initiatie van het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) en de nieuwe merkpositionering van de Gooi- en Vechtstreek.
 • Onderzoek Toeristische tussenbalans.
 • Toerismedag Noord-Holland, de organisatie van de netwerkdag voor TRH ondernemers in samenwerking met o.a. Provincie Noord-Holland.
 • Kunstbalie, doorlichting van en verbeteradvies voor het scholingstraject De Cultuur Loper.
 • Hogeschool Rotterdam, lectoraat zorginnovatie, het redigeren en het herschrijven van een SIA-RAAK PRO aanvraag. De subsidie is toegewezen.
 • High-tech Innovatiehubs, een onderzoek naar de ideale vorm van technologische broedplaatsen, dat open innovatie tot stand brengt. Dit was een samenwerking met HAN, Saxion, TU Delft, Kreanet, Syntens en het Achterhoeks Centrum voor Technologie. (SIA-RAAK MKB project)
 • Crenovatie, een project gericht op de ontwikkeling van een creativiteitstool, geschikt voor het MKB. Een samenwerking met Saxion, TU Delft, Syntens, Rotor, Yppah en Kreanet. (SIA-RAAK MKB project)
 • Nieuwe Generatie Denkkracht, een project dat het talent en de kennis van jongeren combineert met de artistieke begeleiding van een beeldend kunstenaar. Samen gaan zij aan de slag met een opdracht van een bedrijf. Dit leidt tot mooie creatieve producten en concepten. Het project is gefinancierd door een subsidie van Provincie Gelderland, en een bijdrage van de bedrijven en de deelnemende scholen.

Waarmee kan ik jou helpen?

Laat een bericht achter, dan neem ik snel contact met je op.